PROGRAM PRACOWNI RZEŹBA W ARCHITEKTURZE
Wydział Rzeźby ASP w Warszawie    Katedra Działań Przestrzennych
2013 - 2018

 

Prowadzący: adi I st. Andrzej Sołyga                            asystent: mgr Paweł Mysera
V semestr III-go roku studiów licencjackich - obligatoryjny
VI semestr III-go roku studiów licencjackich - specjalizacja fakultatywna
I i II semestr I-go roku studiów magisterskich - specjalizacja fakultatywna

Zarys programowy pracowni:
Zadaniem pracowni jest podjęcie próby twórczego uczestnictwa studentów w kształtowaniu przestrzeni publicznej poprzez jej kreatywne przekształcanie, porządkowanie ( tworzenie ładu przestrzennego) oraz propozycje autorskich interwencji- idei artystycznych wobec aktualnych problemów społecznych
Polem działania jest zarówno szeroko pojęty krajobraz zurbanizowany, jak też poszczególne obiekty architektoniczne.

Zadaniom towarzyszą :
- formalna analiza konkretnej przestrzeni - dokumentacja/inwentaryzacja.
- poznanie i prowadzenie analiz oczekiwań społecznych (partycypacja użytkowników przestrzeni).
- rozpoznanie tożsamości miejsc, identyfikacja  wartości kulturowych i uwarunkowań środowiskowych.
Przestrzeń publiczną rozumiemy jako dobro wspólnie użytkowane, celowo kształtowane przez człowieka, zgodnie ze społecznymi zasadami i wartościami służącymi w zaspokajaniu potrzeb ogólnospołecznych i lokalnych.
Uczestnictwo we współtworzeniu przestrzeni rozumiemy przez propozycję konkretnych projektów rzeźbiarskich z ich profesjonalną prezentacją.

ZADANIE 1 /semestralne/dla III-go roku stacjonarnych studiów I-go stopnia

część 1:  KONTYNUACJA CECH PRZESTRZENI – obserwacja i analiza "pejzażu"

 wymagane:
- Dokonaj twórczej "interwencji" w wybranej interesującej Cię przestrzeni, która będzie kontynuacją jej charakteru.
- Wykonaj dokumentację fotograficzną z realizacji.
- Przygotuj prezentację pracy na planszy (format A3 )

zalecane:
- Konsultacja na etapie koncepcji

część 2: Subiektywne przykłady "dobrej" i "złej" przestrzeni miejskiej, miejsc

wymagane:
- Dokumentacja fotograficzna 4 przykładów "dobrej" i "złej" przestrzeni
- Analiza w grupie, próba zdefiniowania  " dobrej" przestrzeni

ZADANIE 2 /semestralne/ dla III-go roku stacjonarnych studiów I-go stopnia i dla I- go roku stacjonarnych studiów II-go stopnia

Kreatywne działanie w  przestrzeni /tematy do wyboru/

Temat 1: Koncepcja podwórka miejskiego jako wspólnej przestrzeni pół - publicznej

wymagane:
- Wybierz lokalizację podwórka.
- Wykonaj inwentaryzację oraz analizę otoczenia ( rzut poziomy oraz widoki elewacji z ogólnymi wymiarami, określ materiały, kolorystykę, kontekst kulturowo - historyczny) , dokumentację fotograficzną,  przeprowadź analizę potrzeb i oczekiwań społecznych ( użytkowników ) - w formie opisowej i graficznej.
- Opracuj kompozycję / aranżację przestrzenną w formie makiety, modelu w skali 1:10 lub 1:20 oraz wizualizacja przedstawionej na planszy 50x70 cm wraz z opisem założeń koncepcyjnych, szkicami.

Temat 2: W przestrzeni - miejsce ( spotkań, dialogu...)

wymagane:
- Wybierz przestrzeń ( skwer, plac, ulica, park, teren otwarty).
- Wykonaj ogólną inwentaryzację i analizę otoczenia, dokumentację fotograficzną.
- Zdefiniuj ideę i funkcję miejsca projektowanego.
- Zaprojektuj koncepcję przestrzenną w formie makiety, modelu w skali 1:10 lub 1:20 oraz wizualizację przedstawiona na planszy 50x70 cm wraz z opisem założeń koncepcyjnych, szkicami.

Temat 3:  Przekształcenie zdegradowanego miejsca, obiektu

wymagane:
- Wybierz miejsce lub obiekt (Np. przestrzeń pod mostem, przejście podziemne, miejskie urządzenie).
- Wykonaj ogólną inwentaryzację i analizę otoczenia, dokumentację fotograficzną.
- Nadaj przestrzeni nowe cechy wyrazowe, funkcjonalne.
- Kompozycja przestrzenna w formie makiety, modelu, w odpowiedniej skali
- Wykonaj wizualizację ( plansza 50x70cm).

Temat 4: Zaproponuj optymalną przestrzeń - sytuację dla swojej rzeźby - kompozycji ideowo przestrzennej nad którą obecnie pracujesz.

wymagane:
- autorskie opracowanie graficzne

Temat 5: Przekształcenie rzeźbiarskie płaszczyzny ściany konkretnego budynku w mieście

wymagane:
- Wybierz lokalizację - pustą ścianę budynku w mieście.
- Wykonaj inwentaryzację ściany oraz analizę otoczenia ( wymiary, materiały, kontekst kulturowo - historyczny)  w formie graficznej i dokumentację fotograficzną.
- Opracuj projekt twórczego przekształcenia ściany w kontekście tożsamości miejsca.
- Forma opracowania : model w skali 1:10 lub 1:20 oraz wizualizacja przedstawiona na planszy 50x70 cm wraz z opisem założeń koncepcyjnych, szkicami.

Temat 6: "Plac" kreatywnych zabaw dla dzieci

wymagane:
wg decyzji autora, na podstawie opisów powyższych zadań

Temat 7: Rzeźba dla wnętrza i zewnętrza wybranego gmachu, konkretnej instytucji w Warszawie

Temat 8: Spojrzenie na istniejące pomniki w aspekcie poprawy przestrzeni publicznej

Temat 9: Identyfikacja ronda w mieście

ZADANIE 3 /semestralne/ dla III-go roku stacjonarnych studiów I-go stopnia i dla I- go roku stacjonarnych studiów II-go stopnia

Zadanie problemowe /tematy do wyboru/

Temat 1: „Wszystko wokół skłania mnie do…”

wymagane:
- dokończ zdanie zgodnie ze stanem swojego nastawienia do otaczającej rzeczywistości, 
  np.: Wszystko wokół skłania mnie do rozpaczy; … radości; … nienawiści; … miłości;  … poświęceń; … ucieczki; … empatii; … fantazjowania; itp.
- dokonaj wyboru przestrzeni/miejsca realizacji swojego wytworu plastycznego;
- za pomocą wybranych środków wyrazu dokonaj artystycznej interpretacji tematu, 
  uwzględniając ulotny i zmienny charakter „opisywanego” nastroju.

Temat 2: „Witacze dla uchodźców, wykluczonych, bezdomnych, bliskich i dalekich uczestników naszej wspólnej przestrzeni”

wymagane:
- twórcza wypowiedź na temat aktualnych problemów społecznych z uwzględnieniem zagadnień zawodowych, wynikających z natury przedmiotu.

Temat 3: „Rzeźba domu”

wymagane:
- przedstaw rzeźbiarską interpretację autorskiej idei domu w wybranej  przestrzeni.
- wykonaj model rzeźby w dowolnej materii w skali 1:10 lub 1:20 (albo rzeźbę w skali 1:1) oraz wizualizacje sytuacji przestrzennej

Temat 4: „Kompozycja sensoryczna”

wymagane:
- stwórz kompozycję przestrzenną, której celem będzie oddziaływanie na większość  receptorów percepcji odbiorcy np.: słuch, węch, dotyk, kinetyka itd;
- dokonaj dokładnej analizy przestrzennej docelowego miejsca kompozycji;
- spraw, aby stworzony układ był budowany na zasadzie dysonansu przestrzennego, bądź harmonii w stosunku do otaczającej przestrzeni;
- wykonaj model w skali 1:20, makietę w skali 1:10 i w dowolnej technice wizualizację na podstawie autorskiej fotografii 

*Paweł Mysera  w listopadzie 2016 roku  obronił pracę doktorską.

Literatura  podstawowa:
Hansen Oskar, "Ku formie otwartej", Galeria Foxal, 2003
Hall Edward, "Ukryty wymiar", Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2005
Taborska Halina, "Współczesna sztuka publiczna", Wiedza i Życie, 1995
Hansen Oskar, "Zobaczyć świat", Zachęta. Narodowa Galeria Sztuki, 2005
Alexander Christopher, "Język wzorców", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Świtek Gabriela, "Gry sztuki z architekturą", Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2013
Pallasmaa Juhani, "Oczy skóry", Instytut Architektury, Kraków, 2012
Jencks Charles, Kropf Karl, "Teorie i Manifesty  Architektury Współczesnej, Grupa Sztuka Architektury, Warszawa 2013

W programie tej pracowni proponujemy zadania, które zachęcają studentów do aktywności twórczej w przestrzeni publicznej i społecznej. Zauważam duże zainteresowanie studentów pozauczelnianymi realizacjami, konkursami, uczestnictwem w wystawach. Niektórzy z nich w ostatnim czasie odnieśli sukcesy artystyczne :
Dawid Sterna i Paula Wlazło - Rozdroża Wolności, Gdańsk, I nagroda i realizacja
Kacper Wawerski - Rozdroża Wolności, Gdańsk, wyróżnienie i realizacja
Faustyna Makaruk - Konkurs na Pomnik Polakom Ratujacych Żydów, Warszawa, wyróżnienie
Jan Sajdak, Dawid Sterna - galeria Fundacja Sztuczna Warszawa, Galeria "tak", Poznań

W roku 2016 byłem promotorem pracy dyplomowej licencjackiej Agaty Adamowskiej oraz dyplomu magisterskiego Urszuli Danielskiej. Obydwa dyplomy uzyskały ocenę bardzo dobrą. W bieżącym roku w marcu dyplom magisterski obroniła Faustyna Makaruk oraz aneks dyplomowy Teresa Ratułowska, otrzymały ocenę celującą.
Obecnie prowadzę dwa dyplomy magisterskie oraz jeden aneks.

 Przykładowe prace studenckie.